Obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky pro zákazníky č. 2/2007, platné od 1. 1. 2007, společnosti PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o.

Definice pojmů

„Zhotovitel“ znamená společnost PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o., se sídlem Šestajovická 488/20, Praha 9-Hloubětín, PSČ 198 00, IČ: 272 46 175.
„Zákazník“ znamená fyzická či právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku, a které bude Zhotovitel poskytovat práce a služby či dodávat zboží specifikované v konkrétních Objednávkách.
„Objednávka“ znamená návrh na uzavření smlouvy, který může mít i formu cenové nabídky, adresovaný Zákazníkem Zhotoviteli, jenž specifikuje zejména předmět plnění.
„Smlouva“ znamená Zhotovitelem akceptovaná objednávka nebo jakákoli smlouva včetně jejích dodatků uzavřená mezi Zákazníkem a Zhotovitelem v písemné, elektronické, ústní či jiné formě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, není-li mezi Zákazníkem a Zhotovitelem sjednáno něco jiného.
„Dílo“ znamená zboží, výrobky či služby nebo práce objednané Zákazníkem u Zhotovitele, přičemž každý z těchto pojmů může být v případě potřeby v těchto Všeobecných obchodních podmínkách použit i samostatně.
„Smluvní strana“ znamená Zhotovitel či Zákazník.
„Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Všeobecné obchodní podmínky“ či „VOP“ znamená tyto Všeobecné prodejní a dodací obchodní podmínky pro Zákazníky.
„Záruční doba“ záruční doba činí pro všechny osoby, které nemají povahu spotřebitele ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, 6 měsíců, a pro spotřebitele činí 24 měsíců.

1. Aplikace

1.1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti Zhotovitele a Zákazníka a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Zhotovitelem na základě Objednávky, a to v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 obchodního zákoníku. Práva a povinnosti Zákazníka a Zhotovitele neupravené v této Smlouvě se řídí obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo a kupní smlouvu. Je-li objednatelem díla spotřebitel ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, řídí se vztahy mezi spotřebitelem a Zhotovitelem Občanským zákoníkem.

1.2. Aplikace jakýchkoli jiných všeobecných smluvních podmínek, na které může Zákazník jakkoli odkazovat, je vyloučena, není-li sjednáno jinak nebo není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak.

1.3. Pokud poskytl Zákazník souhlas s aplikací odlišných smluvních podmínek, pak se těmito odlišnými smluvními podmínkami řídí smluvní vztah Zhotovitele a Zákazníka pouze v písemně sjednaném či Zhotovitelem písemně odsouhlaseném rozsahu.

2. Uzavírání smluv

2.1. Smlouva mezi Zhotovitelem a Zákazníkem je uzavřena, jakmile Zhotovitel písemně či elektronicky potvrdí Objednávku Zákazníka, nebo jiným jeho včasným jednáním, z něhož bude Zákazník moci dovodit souhlas s Objednávkou (tzv. akceptace objednávky). Smlouva mezi Zhotovitelem a Zákazníkem je rovněž uzavřena, jakmile Zákazník písemně (faxem, e-mailem či poštou) potvrdí cenovou nabídku Zhotovitele, která obsahuje podstatné náležitosti Smlouvy (tedy alespoň určení množství, určení ceny za toto množství, určení doby zhotovení díla a termínu jeho předání Zákazníkovi, určení technické specifikace provedení díla) a která je dle projevu vůle Zhotovitele návrhem na uzavření smlouvy se Zákazníkem. Až do okamžiku uzavření smlouvy má Zhotovitel právo Objednávku odmítnout bez uvedení důvodů.

3. Dodání Díla

3.1. Dílo se považuje za dodané, pokud bylo

(a) odebráno Zákazníkem či jeho zástupcem anebo pokud bylo předáno či poskytnuto Zákazníku nebo oprávněnému zástupci Zákazníka v provozovně Zhotovitele;

(b) odesláno Zhotovitelem ve formě zásilky do obchodu, skladu, či prodejny Zákazníka, nebo na jakoukoliv dodací adresu, kterou Zákazník určí nebo označí;

(c) dodáno v souladu s dodacími podmínkami specifikovanými ve Smlouvě.

3.2. Nebezpečí škody za Dílo přechází na Zákazníka v okamžiku dodání Díla.

3.3. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět Smlouvy i částečně a Zákazník je povinen takovéto částečné plnění převzít. Zhotovitel a Zákazník tímto výslovně sjednávají, že Zákazník nemá v tomto případě právo od Smlouvy odstoupit či uplatnit právo na náhradu škody či ušlého zisku.

3.4. Zhotovitel si vyhrazuje právo, že dodání množstevního rozdílu ve výši +− 10 % od objednaného množství nebude považováno za vadné plnění. Fakturováno bude skutečně dodané množství.

3.5. Není-li Zhotoviteli doručeno potvrzení (dodací list) poštou či faxem do sedmi dnů od převzetí Díla Zákazníkem, považuje se Dílo za řádně a včas dodané.

3.6. Zhotovitel poskytuje Zákazníkovi záruční doba ve výši 6 měsíců. Záruční doba počne běžet okamžikem předání díla. Je-li objednatelem díla spotřebitel ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počne běžet okamžikem předání díla spotřebiteli.

4. Lhůta k dodání Díla

4.1. Okamžikem dodání Díla splní Zhotovitel svůj závazek dodat Dílo.

4.2. Dodací lhůty jsou závislé na druhu a povaze Díla a na dohodě smluvních stran.

4.3. V případě, že Zákazník včas nedodá tiskové podklady k předtiskové přípravě či jiné podklady, pokud tyto dle Smlouvy dodává Zákazník, je možné dodací lhůty prodloužit o čas nezbytný na tuto přípravu. V případě, že je včasný termín dodání Díla ohrožen v důsledku nesplnění povinností Zákazníkem, bude na tuto skutečnost Zákazník neprodleně upozorněn. V tomto případě nemá Zákazník právo uplatnit jakoukoliv náhradu škody či ušlý zisk.

4.4. V případě, že podklady pro tisk či jiné podklady připravuje Zhotovitel, zavazuje se Zákazník k maximální součinnosti při jejich schvalování, případně dodávání nutných podkladů, tak aby nebyl ohrožen termín dodání Díla.

5. Potisk

5.1. Je-li mezi Zhotovitelem a Zákazníkem ve Smlouvě sjednáno, že Dílo má mít potisk, je Zákazník povinen dodat podklady pro potisk ve vektorech, jinak má Zhotovitel právo účtovat Zákazníkovi náklady spojené s úpravou dodaných podkladů. Upravené logo odpovídá skutečnosti do té míry, jaké podklady byly Zhotoviteli poskytnuty; dále je pak Zákazník povinen písemně popsat umístění, velikost a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kvalitu potisku. Zhotovitel používá k určení barev vzorníky Pantone, RAL nebo Marabu. V případě, že Zákazník neudá přímo barvu dle výše uvedených vzorníků, Zhotovitel určí barvu nejbližší z dodaných podkladů. Zhotovitel nenese odpovědnost za odchylku barev způsobenou dodáním nedostatečných podkladů ze strany Zákazníka. V případě tisku ofsetovou technologii CMYK je nutno pro možnost reklamace barevného provedení objednat či dodat kalibrovaný digitální nátisk, který musí být Zákazníkem potvrzen, a to před započetím výroby. Digitální nátisk lze nahradit cromalinem či barevným vzorem. Zhotovitel nenese odpovědnost za výsledky tisku z podkladů dodaných Zákazníkem. Zhotovitel není povinen tyto podklady jakýmkoliv jiným způsobem kontolovat, mimo tyto úkony: formát dokumentu a jeho kompletnost (dle objednávky), ořezové značky, spadávky, rozlišení obrázků (bitmap), vložení fontů.

5.2. Zákazník je povinen písemně v korektuře potvrdit správnost zpracovaných požadavků, barvy potisků, množství, barvy a typy předmětů apod., které byly dohodnuty ve Smlouvě či cenové nabídce, nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne zaslání podkladů Zhotoviteli. Jestliže do této doby Zákazník korekturu nepotvrdí, vyzve Zhotovitel Zákazníka v nové náhradní třídenní lhůtě k provedení korektury. V případě, že v ani takto dodatečně poskytnuté lhůtě Zákazník korekturu nepotvrdí, není možno uplatnit reklamaci. V materiálech dodaných pro korekturu je směrodatné číslo barvy dle dohodnutého vzorníku, ne zobrazení barvy na tištěném nebo elektronickém médiu. V případě tisku ofsetovou technologií CMYK je pro určení barevnosti směrodatný kalibrovaný digitální nátisk nebo cromalin nebo barevný vzor. Pokud jej zákazník neobjedná či nedodá, bude barevnost korigována dle doporučených hodnot denzity dle norem ISO.

5.3. V případě jakýchkoliv změn prováděných po korektuře je zákazník povinen potvrdit novou, aktuální korekturu, a to způsobem a za podmínek uvedených v bodě 5.2. tohoto článku.

5.4. Kvalita potisku je závislá na použité technologii. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit velikost či umístění potisku v případě, že navrhovaná velikost či umístění neodpovídá technologickým možnostem dané technologie.

5.5. Zákazník má právo vyžádat si výrobu vzorku Díla s požadovaným potiskem.

6. Ceny a platební podmínky

6.1. Nákupní ceny uvedené v ceníku či cenové nabídce jsou bez DPH a nezahrnují náklady případné dopravy Díla na adresu určenou Zákazníkem ani jiné dodatečné náklady.

6.2. Pokud po uzavření Smlouvy nastane změna v jednom či více faktorech určujících cenu, včetně, ale neomezujíc se na ekonomické, či sociální podmínky, daňovou legislativu, dopravní sazby, nákupní ceny, ceny materiálu a ceny náhradních dílů, nebo na směnný kurz, bude Zhotovitel oprávněn upravit podle toho cenu Díla.

6.3. Cena Díla nezahrnuje balné, náklady na potisk, expedici, dopravné a případnou kompletaci. Náklady na balné a expedici činí 1 % z celkové ceny bez DPH, minimálně však 250,– Kč. U drobných zakázek do 1 kg a vzorků se cena balného a expedice snižuje na 100,– Kč. Zhotovitel si však vyhrazuje stanovit cenu balného, expedice a dopravného individuálně a Zákazníka je povinen na tuto skutečnost upozornit před podpisem Smlouvy či potvrzením cenové nabídky Zákazníkem. Případně lze výše uvedené stanovit v cenové nabídce. Množství dodávaných výrobků se může lišit od objednávky o +− (plus, minus) 5 %, účtováno bude skutečně dodané množství.

6.4. Zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu Díla včetně dopravy, nákladů na balení, jakož i vícenákladů, které si v rámci dalších požadavků objedná, a to max. do 14 dnů od dodání Díla.

6.5. Případné množstevní rabaty pro Zákazníka jsou řešeny individuálně.

6.6. Cena výrobků napájených bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak) a je nutné je objednat zvlášť.

6.7. Zhotovitel oznámí Zákazníku změnu ceníku alespoň 5 dní před účinností takové změny, bude-li to možné. Pokud to možné nebude, učiní tak ihned, jakmile se o změně sám dozví.

6.8. Platba bude prováděna předem na základě potvrzené cenové nabídky či podepsané Smlouvy ve výši 50 % z celkové ceny Díla. Doplatek ceny bude uhrazen na základě dobírky. Smluvní strany si mohou dohodnout v objednávce nebo smlouvě i jiný způsob platby.

6.9. Platba bude provedena převodem na bankovní účet Zhotovitele. Platba bude považována za provedenou po připsání částky ve výši ceny Díla na bankovní účet Zhotovitele.

6.10. Veškeré náklady spojené s platbou ponese Zákazník.

6.11. V případě prodlení s platbou ze strany Zákazníka bude platba od Zákazníka nejprve použita na úhradu dlužného úroku z prodlení a poté na jistinu nejstarší dlužné částky.

6.12. Bez dopadu na další práva Zhotovitele platí, že pokud bude překročena doba stanovená pro zaplacení kupní ceny, bude zákazník v prodlení s platbou, aniž by bylo požadováno předchozí upozornění o prodlení, a bude povinen zaplatit Zhotoviteli úroky z prodlení se sazbou 0,1 % z dlužné částky denně běžící od prvního dne prodlení do data vlastního zaplacení. Dále se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,– Kč/den. V případě, že zákazník neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě, Zhotovitel předá pohledávku k právnímu vymáhání.

7. Vlastnické právo

7.1. Vlastnické právo k Dílu přejde od Zhotovitele na Zákazníka úplným zaplacením sjednané ceny za dílo.

7.2. Dílo, u něhož nebyla zaplacena cena v plné výši, nesmí být Zákazníkem dáváno jako zástava, nebo používáno jakýmkoliv jiným způsobem jako jistina ve vztahu k třetím stranám a nesmí být dále prodáno ani předáno třetím osobám.

8. Záruka a reklamace

8.1. Reklamace a způsob jejího provádění je upraven v reklamačním řádu společnosti PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o., který tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných obchodních podmínek.

8.2 Zhotovitel neposkytuje Zákazníku s ohledem na druh a povahu Díla záruku.

9. Odpovědnost

9.1. Zhotovitel či Objednatel je v prodlení, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek ze Smlouvy, a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud nemůže svůj závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem součinnost nutnou k tomu, aby druhá smluvní strana mohla splnit svůj závazek.

9.2. Zákazník se mj. výslovně zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nutnou součinnost spojenou s případným uplatněním nároků z pojistné události ve vztahu k pojišťovně. Každá samostatná zásilka (balík) je účtovanou částkou automaticky pojištěna na škodu do 50 000,– Kč včetně nákladů na expedici. Pro balení, která převyšují uvedenou hodnotu, se sjednává odpovídající pojištění. Cena za vyšší připojištění je stanovena dle odpovídající výše a je účtována dle ceníku přepravní služby.

9.3. Poruší-li některá smluvní strana svou povinnost ze Smlouvy, je povinna nahradit škodu, kterou tím druhé smluvní straně způsobí, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ( § 374 Obchodního zákoníku a násl.) a nepředvídatelnými okolnostmi tzv. vyšší mocí ve smyslu čl. 10 apokud tak stanoví tyto všeobecné smluvní podmínky.

10. Vyšší moc

Žádná smluvní strana nebude v prodlení nebo odpovědna za škodu vzniklou v důsledku zpoždění nebo neplnění jakéhokoliv závazku v rámci Smlouvy, pokud takovéto zpoždění nebo neplnění vyplývá přímo či nepřímo z okolností mimo přiměřenou kontrolu takovéto strany. Takovéto okolnosti zahrnují mj. vyšší moc, válečné události, občanské nepokoje, povstání, stávky, výluky, nebo jiné pracovní nepokoje, nehody, požár, poškození vodou, záplavy, nebo jiné přírodní katastrofy. Smluvní strana postižená stavem vyšší moci vyvine přiměřené úsilí pro napravení takovéhoto stavu, aby mohla obnovit plnění svých závazků co nejdříve, avšak žádná Strana nebude povinna takto urovnat stávku, výluku nebo jiný pracovní nepokoj jinak než zcela dle svého uvážení.

11. Odstoupení

11.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, pokud

(a) Zákazník hrubě poruší své závazky ze Smlouvy;

(b) je Zákazník v prodlení s úhradou zálohy či jiných platebních závazků Zhotoviteli; 

(c) Zákazník požádá o posečkání nebo prominutí úhrady splatných částek;

(d) je na majetek Zákazníka prohlášen konkurz;

(e) Zákazník nebo soud rozhodne o likvidaci Zákazníka nebo zákazník jinak ukončí obchodní činnost.

11.2. Obdobně je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností na základě důvodů na straně Zhotovitele ve smyslu bodu 11.1. tohoto článku.

11.3. Každá ze smluvních stran je povinna druhou Stranu předem písemně informovat o okolnostech, které by mohly mít za následek některý z případů uvedených v bodě 11.1., resp. 11.2. tohoto článku, a to jakmile se o takových okolnostech dozví.

11.4. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být zasláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany.

11.5. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy po potvrzení Objednávky, je mu účtován storno poplatek ve výši 15 % z ceny objednaného Díla. V případě, že již došlo k zahájení tiskových prací, nemá Zákazník nárok od smlouvy odstoupit.

12. Oddělitelnost ustanovení

Pokud jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek anebo Smlouvy uzavřené mezi Stranami bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části Smlouvy či těchto Všeobecných obchodních podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky Stran budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru a ujednání Stran zakotvených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a Smlouvě.

13. Rozhodčí doložka

13.1. Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude rozhodovat podle zákona číslo 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, jediný rozhodce Jozef Navrátil, se sídlem v Hradci Králové, Vilová 152.

13.2. Jmenovaný rozhodce bude spory rozhodovat podle právního řádu ČR a dle zásad spravedlnosti na základě písemných podkladů předložených mu ve sporu. Rozhodce je oprávněn spor rozhodnout bez ústního jednání. Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu a nevydává li se, usnesením. Odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Náklady rozhodčího řízení nese ta strana, která bude ve sporu neúspěšná.

13.3. Nebude-li jmenovaný rozhodce Jozef Navrátil po dobu nejméně tří měsíců schopen řádně vykonávat svoji funkci, je oprávněn určit za sebe bez zbytečného odkladu náhradního rozhodce.

14. REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

1. Tento Reklamační řád vymezuje pravidla pro reklamace Díla dodaného Zhotovitelem Zákazníku.

2. Tento Reklamační řád se použije pouze při uplatnění práva z odpovědnosti za vady Zákazníkem, který je podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku. Má-li zákazník status spotřebitele, uplatní se pro uplatňování práv z odpovědnosti za vady zejména zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vysloví-li Zákazník souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami, souhlasí i s tímto reklamačním řádem.

4. Vzhledem k tomu, že katalog zboží a služeb Zhotovitele je připravován v předstihu, může v konečném provedení dojít u některých výrobků k dílčím změnám (např. typ písma, barevnost, změna materiálů či drobná změna designu atd.). Tyto změny nejsou považovány za nekvalitní výrobu a Zhotovitel si je vyhrazuje.

5. Reklamovat nelze Dílo objednané bez potisku a následně Zákazníkem či jinou osobou potištěné nebo jinak upravené, bylo-li možné vadu zjistit před provedenými úpravami. Další nároky, zejména na náhradu následných škod a případný ušlý zisk, nelze v tomto případě uplatnit.

6. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury za reklamované Dílo.

7. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užitím nebo skladováním Díla.

8. Fotografie zboží v katalogu a na webu mají informativní charakter. Barvy a provedení zboží se mohou lišit od fotografií a měnit se v jednotlivých dodávkách.

II. Způsob provedení a vyřízení reklamace

1. Reklamace Díla se uplatňuje písemně (faxem) či elektronicky u Zhotovitele (adresa Šestajovická 488/20, Praha 9-Hloubětín, PSČ 198 00, tel.: 234 697 669, fax: 239 017 294, e-mail: info@printprodukce.cz).

2. Způsob vyřízení reklamace Zhotovitelem závisí na tom, zda se jedná o odstranitelnou či neodstranitelnou vadu Díla, přičemž

(a) „odstranitelnou vadou“ se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti či složení dodaného Díla, kterou je možné odstranit úpravou či výměnou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit úpravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.

(b) „neodstranitelnou vadou“ se rozumí taková změna stavu Díla, které nelze odstranit úpravou a Dílo nelze dále používat k původnímu účelu.

3. Zhotovitel se zavazuje v případě, že Dílo má odstranitelnou vadu, provést úpravu Díla v záruční době na své náklady tak, aby bylo Dílo uvedeno do původního stavu. V případě, že Dílo má neodstranitelnou vadu, má Zákazník nárok na výměnu Díla či na slevu z ceny Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Požadovaný způsob odstranění vady musí Zákazník uvést ve své písemné reklamaci, jinak způsob odstranění vady Díla určí po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran Zhotovitel, který určí způsob odstranění vady i tehdy, když se smluvní strany na jejím způsobu nedohodnou.

4. Zákazník je povinen při převzetí Díla zkontrolovat, zda Dílo nemá vady.

5. Pokud Zákazník zjistí zjevné vady na Díle, je povinen uplatnit u Zhotovitele reklamaci bez odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů následujících po dni, kdy mu Dílo bylo dodáno. Reklamaci odešle Zhotoviteli faxem či e-mailem. Pokud Zákazník nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má Zhotovitel právo reklamaci zamítnout.

6. Pokud Zákazník zjistí skryté vady na Díle, je povinen uplatnit u Zhotovitele reklamaci bez odkladu, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mu Dílo bylo dodáno. Reklamaci odešle Zhotoviteli faxem či e-mailem. Pokud Zákazník nedodrží lhůtu pro uplatnění reklamace a postup uvedený v předchozí větě, má Zhotovitel právo reklamaci zamítnout.

7. Reklamaci je Zákazník oprávněn uplatnit pouze u Zhotovitele, a to způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.

8. Reklamace musí obsahovat popis vady a požadovaný způsob jejího odstranění. Pro posouzení reklamace je Zákazník povinen dodat podklady požadované Zhotovitelem. O tom, zda v rámci reklamace není nutné předložit vadné Dílo, rozhoduje Zhotovitel. Náklady na dopravu reklamovaného Díla hradí Zhotovitel pouze v případě uznání reklamace jako oprávněné a po předložení dokladů o nákladech na dopravu reklamovaného Díla. Pokud Zákazník nesplní povinnost uvedenou v tomto odstavci, je to důvodem k zamítnutí reklamace Zhotovitelem.

9. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Zákazníka k doplnění reklamace, a pokud Zákazník potřebné informace ve lhůtě stanovené v doplnění nesdělí, má Zhotovitel právo reklamaci zamítnout. V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

10. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, potvrzení reklamačního protokolu a případného dodání požadovaných podkladů nebo reklamovaného Díla a ve stejné lhůtě sdělit Zákazníku, zda reklamaci uznává či neuznává.

11. V případě, že pro posouzení vady Díla není Zhotovitelem požadováno dodání reklamovaného Díla a Zhotovitel na základě jiných podkladů vadu Díla uzná, je zákazník povinen reklamované Dílo (v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou) vydat Zhotoviteli k odstranění vady. Pokud tuto povinnost Zákazník nesplní, má Zhotovitel právo vadu Díla odstranit až po splnění této povinnosti.

12. Vlastní odstranění vady Díla (uznaná reklamace) se uskuteční nejpozději do 30 dnů ode dne doručení sdělení o uznání vady Zhotovitelem Zákazníku a doručení reklamovaného Díla Zhotoviteli. V případě, že vada Díla, která má být odstraněna formou výměny vadného Díla za bezvadné, nebude moci být odstraněna tímto způsobem ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má Zhotovitel právo zvolit jiný způsob odstranění vady, a to i bez předchozí dohody s Zákazníkem.

15. Společná a závěrečná ustanovení

15.1. Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronickou poštou.

15.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2007.

V Praze dne 1. 1. 2007

PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o.